Cytat

Największą sztuką życia jest umieć z wdziękiem się zestarzeć.

DZIEŃ SENIORA 2016EUROPEEJSKI DZIEŃ SENIORA W BŁAŻOWEJ
Błażowscy seniorzy obchodzili swoje święto 20 października 2016 r. w kawiarni GOK Arkadia. Eleganckie stroje pań, odświętne garnitury panów,  roześmiane twarze seniorów stwarzają miłą atmosferę. Tutaj chce się być! Wiek to mentalność, nie metryka.
Wszystkich zebranych na sali powitała prezes Klubu Seniora „Pogodna Jesień”  Genowefa  Puzio. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego dyrektora GOK Zbigniewa Nowaka i dwóch członków Klubu Seniora – Krystyny Potoczny i Tadeusza Groszka.
Następnie pani prezes poświęciła nieco uwagi Dniu Seniora. Niewiele grup społecznych ma swoje święto kilka razy w roku.
W roku 2016 Europejski Dzień Seniora przypadł na 20 października (czwartek).
Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną. Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość. Pozwalają godnie żyć jako wartościowym członkom społeczności. Seniorzy są zapraszani na wszystkie gminne imprezy kulturalne, kursy, spotkania, warsztaty. W naszej gminie i w Urzędzie Marszałkowskim doświadczają wsparcia i troski o swe dobro. Mogą liczyć na wsparcie finansowe przy zakupie niezbędnych rzeczy czy organizacji imprez, np. Wigilii.
W trosce o przyszłość osób starszych powołano w 2015 r. z inicjatywy Prezydenta RP Obywatelski Parlament Seniorów.
Powołanie w Polsce Obywatelskiego Parlamentu Seniorów  jest unikalną w świecie formą partycypacji seniorów w budowie społeczeństwa obywatelskiego, inspirowania kierunków polityki senioralnej oraz konstruktywnego dialogu z władzami publicznymi w zakresie tworzenia rozwiązań na rzecz godnego, zdrowego i aktywnego życia osób starszych.  Stanowi  ukoronowanie wieloletniego procesu oddolnej konsolidacji środowisk polskich seniorów i tworzenia przez nich ogólnokrajowej reprezentacji.  Ideą OPS jest neutralność polityczna i światopoglądowa oraz otwartość na merytoryczną współpracę z władzami publicznymi, w tym organami samorządu terytorialnego, a także partnerami społecznymi.  Celami OPS jest stałe monitorowanie sytuacji osób starszych w Polsce we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog, a także poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów dotyczących osób starszych.
Pani prezes poinformowała, że będą tworzone Rady Seniorów na szczeblu gminnym. Seniorzy najlepiej rozumieją sytuację osób starszych i znają ich problemy. Dlatego to oni powinni mieć rzeczywisty wpływ na te działania, które możliwie najlepiej będą odpowiadały ich potrzebom. Zatem Rady Seniorów powinny mieć rzeczywisty, a nie tylko deklaratywny wpływ na działania skierowane do ludzi starszych. Błażowskim seniorom zapewne polepszy jakość życia:
- ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów i zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych,
- pozyskanie wszelkich możliwych środków z Unii i wszelkich ulg dla seniorów,
- pozyskanie domu dziennego pobytu dla osób starszych,
- bezpłatne leki dla „75+”,
- monitorowanie spraw ludzi samotnych, bez rodziny,  pozostawionych w domach opieki,
- większy udział ludzi starszych w życiu kulturalno-społecznym.
Pomysłów nie zabraknie – stwierdziła G. Puzio. Potrzeba jedynie ludzi chętnych do pracy.
Starzejemy się.
W najbliższych latach opieka geriatryczna stanowić będzie jedno z podstawowych wyzwań nie tylko dla infrastruktury zdrowotnej. Absolutnym priorytetem w polityce zdrowotnej i społecznej jest obecnie rozwój opieki medycznej – w tym skutecznej domowej opieki geriatrycznej i profesjonalnych usług opiekuńczych, a także opieki socjalnej i społecznej. Należy zatem podjąć działania mające na celu zapewnienie seniorom wysokiej jakości życia, a będzie to możliwe wyłącznie wtedy, gdy uda nam się rozwinąć holistyczny i skuteczny oraz dostępny system opieki geriatrycznej.
Pani prezes G. Puzio podziękowała burmistrzowi Jerzemu Kocojowi za współpracę, a seniorom życzyła z okazji ich święta zdrowia i wiele dobrego.
Gospodarz naszej gminy bardzo ceni seniorów, czemu dał wyraz w życzeniach do nich skierowanych. Podziwia ich witalność, chęć do zabawy i spotykania się. Docenia ich wkład pracy w jakość życia społecznego. Życzenia i podarunek przyjęto z zadowoleniem.
Niespodzianką było przygotowane przedstawienie. Zaproszono nas do Szkoły Przetrwania w Klubie  Seniora, gdzie ojciec (Stanisław Patroński) przyprowadza dwoje niesfornych pociech (Janina Kozdraś i Zygmunt Sowa). Po chwili w szkolnej ławie zasiadł sam burmistrz Jerzy Kocój, gość seniorów. Lekcję prowadziła z belferskim zacięciem pani prezes honorowy Zofia Wielgos. Wzbudzała respekt, a nawet lekki postrach. Ze szczotką krążyła wszechwładna woźna, sprawdzając, czy dzieci mają czyste obuwie. Zabawne dialogi, pomysłowe stroje, gra aktorów wywoływały salwy śmiechu.
Nie zabrakło smacznego jedzenia i dobrej muzyki do tańca. Jak zwykle, parkiet zapełnił się po brzegi.
Tak upłynął kolejny udany wieczór w Klubie Seniora.
***
Za oknami jesień. Drzewa przybierają coraz intensywniejsze barwy złota, czerwieni. Poranne mgły i ten zapach dymu. Robi się cicho. Nie słychać ptasiego śpiewu, tylko wiatr i szelest liści pod nogami...To skłania do zadumy nad jesienią naszego życia.
Życie jest piękne. Chciałoby się z niego wziąć jak najwięcej. Żyć każdą chwilą, a nawet zatrzymać czas. Piękny czas młodości. Niestety, tak nie można. Nigdy nie myślałam o starości. Tak jakby ten temat mnie nie dotyczył. Właściwie po co? Przecież jeszcze mam czas. Ale ten czas tak szybko ucieka. Lata mijają bezpowrotnie, a my starzejemy się. Prędzej czy później każdego z nas czeka starość. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak ona będzie wyglądała?
Oby tak jak w Klubie Seniora „Pogodna Jesień” w Błażowej, w otoczeniu przyjaciół.
Wydaje  się, że w naszym społeczeństwie starość jest to pewien temat tabu. Tak, jakby nie wypadało się starzeć.
A przecież starość, podobnie jak młodość, ma wiele zalet. Wcale nie musi być przykra, męcząca. Powinna być piękna, z całą swoją mądrością.
Wielki Polak św. Jan Paweł II przewidywał wyzwania naszych czasów: „W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starszych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha jej na margines społeczeństwa”.
Danuta Heller